Informační technologie

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na počítačové sítě a programování (počet přijímaných žáků - 30)

Patříme mezi desítku středních škol v ČR, na kterých byla před 20 lety zahájena výuka tohoto atraktivního oboru. Naši absolventi pracují jako programátoři, správci sítí, web designeři, analytici, grafici a jiní IT specialisté ve velkých nadnárodních společnostech i v regionálních firmách.

V průběhu studia žáci získají nezbytné znalosti z oblasti hardware i software, naučí se konfigurovat počítačové sítě i operační systémy, programovat v různých jazycích, vyvíjet webové aplikace, vytvářet grafické dokumenty i multimediální prezentace.

Díky moderně vybaveným učebnám hlouběji proniknou do světa elektroniky i mechatroniky a získají světově uznávaný certifikát CISCO Academy. Studenti tohoto oboru získávají přední umístění v odborných soutěžích na krajské i celostátní úrovni.

Informační leták o průběhu studia oboru

Průběh studia

Profil absolventů a jejich uplatnění

Informační technologie - profil absolventa

Žáci se naučí na základní úrovni navrhovat a sestavovat počítače a udržovat je v provozu, vybírat, instalovat, konfigurovat a spravovat operační systémy a další programy, zabezpečovat data před jejich zneužitím a chránit je před zničením, podporovat uživatele při práci s výpočetní technikou, navrhovat, sestavovat a konfigurovat počítačové sítě a administrovat je, spravovat databáze, vytvářet počítačové programy a webové aplikace, využívat širokou škálu programů včetně kancelářských, grafických nebo multimediálních. Během studia se rovněž seznámí se základy elektrotechniky, elektroniky, mechatroniky, automatizace i robotiky.

Absolventi se mohou uplatnit především v oblastech návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení, údržby prostředků IT z hlediska HW, programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení, instalací a správy aplikačního SW, instalací a správy OS, návrhů, realizace a administrace sítí, kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství, obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech informatiky a výpočetní techniky, často však také v oborech elektrotechnických, nebo i v oborech ekonomických.

Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.

Odborné učebny a vybavení

Výuka odborných předmětů oboru informační technologie probíhá z velké části ve specializovaných učebnách, které jsou k tomu účelu vybaveny moderní technikou.

Předměty zaměřené na instalaci a konfiguraci počítačových systémů (operační systémy, počítačové sítě) jsou vyučovány v laboratoři CISCO Academy, v níž jsou žákům k dispozici nejen výkonné počítačové stanice, ale také vyspělé technické vybavení umožňující simulaci provozu reálných počítačových sítí.

Výuka programování, programového vybavení i základů ICT je soustředěna do počítačových učeben, v nichž jsou kromě běžných uživatelských aplikací nainstalovány pokročilá vývojová prostředí, databázové systémy i řada užitečných softwarových nástrojů, které jsou jsou nezbytné k programování aplikací či k tvorbě webu.

V učebně počítačové grafiky pracují žáci s profesionálními produkty firmy Autodesk, s jejichž pomocí kreslí dvourozměrné technické výkresy, modelují i poměrně složité scény ve 3D a na konci třetího ročníku samostatně vytvoří vlastní trojrozměrnou animaci v podobě digitálního videa.

Před několika lety byla naše škola vybrána jako garant výuky mechatroniky na středních školách v opavském regionu a díky projektu podporovanému Moravskoslezským krajem vznikla učebna elektroniky a mechatroniky, která je  vybavena speciálními učebními pomůckami určenými k demonstraci pneumatických ovládacích obvodů. Je rovněž využívána k praktickým cvičením při výuce hardware, elektrotechniky i základů automatizace se zaměřením na programovatelné automaty PLC.

Nově vzniklá učebna robotiky a automatizace, vybavená linkou s šesti průmyslovými robotickými rameny Universal Robots, nabízí žákům skvělou příležitost bezprostředně se seznámit s nejnovějšími trendy v oblasti průmyslové výroby, které směřují k stále častějšímu využití robotů a umělé inteligence. 

Přečtěte si více

Úspěchy v soutěžích

Studenti informatiky se každoročně účastní různých odborných soutěží i přehlídek a přivážejí z nich cenná umístění.

Zástupci naší školy pravidelně reprezentují opavský region v krajském kole prestižní soutěže v programování. V roce 2018 postoupili hned tři naši žáci do ústředního kola, které proběhlo v červnu v Liberci. Významného úspěchu zde dosáhl Denis Kurka, jenž v kategorii Programování mikrořadičů zvítězil v náročné konkurenci mladých programátorů z celé České republiky. Po zásluze byl vybrán mezi oceněné studenty Moravskoslezského kraje.

Nejkvalitnější závěrečné projekty maturitního ročníku prezentují jejich autoři v rámci okresních a krajských přehlídek Středoškolské odborné činnosti. Celostátního kola této soutěže, které v roce 2017 proběhlo v Boskovicích, se zúčastnil také Jiří Kiebžak se svou prací týkající se elektronického zabezpečení vozdila.

Ocenění za první a druhé místo přivezli naši žáci z mezinárodní soutěže Stříbrný píst, jejíž tři dosavadní ročníky uspořádala firma SMC Industrial Automation CZ, s.r.o. ve Vyškově. Soutěžící musejí prokázat praktické dovednosti a teoretické znalosti z oblasti mechatroniky, elektrotechniky a pneumatiky.

Již několik let začátkem listopadu řeší žáci všech tříd informačních technologií zadání zajímavých testových úloh v populární internetové soutěži Bobřík informatiky, jíž se účastní tisíce středoškoláků z celé republiky. Naším zatím nejúspěšnějším řešitelem této soutěže se v roce 2015 stal Petr Salaba, který v nejnáročnější kategorii Senior vyhrál nejen první oficiální krajské kolo, ale bodovým ziskem předčil i všechny ostatní krajské vítěze.