Přijímací řízení na umělecké obory

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024 (pro školní rok 2024/2025)

Ředitel Střední školy průmyslové a umělecké, Opava, příspěvkové organizace vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, přijímací řízení, které proběhne ve školním roce 2023/2024, pro uchazeče se zahájením studia ve školním roce 2024/2025.

Celkové výsledky prvního kola přijímacího řízení včetně pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem pro přijímání uchazečů ke studiu uměleckých oborů pro školní rok 2024/2025

Celkové výsledky prvního kola přijímacího řízení včetně pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem pro přijímání uchazečů ke studiu uměleckých oborů pro školní rok 2024-2025 jsou uvedeny zde (PDF):


Přijímací řízení se vyhlašuje pro následující obory a obsahová zaměření ŠVP:

Podmínky přijetí pro školní rok 2024/2025

Ke studiu uměleckoprůmyslových oborů jsou žáci a uchazeči přijímáni:

podle prospěchu na základní škole a podle výsledků talentové zkoušky

Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, je k přijetí do všech oborů na naší škole nutná lékařská prohlídka.

Dny otevřených dveří

Přihlášky ke studiu

do 30. listopadu 2023 budou předloženy na SŠ

Přihlášku k přijímacímu řízení je možné doručit těmito způsoby:
•    osobně na sekretariát školy – v úředních hodinách;
•    osobně do poštovní schránky umístěné na budově školy;
•    využitím provozovatelů poštovních služeb;
•    elektronicky - prostřednictvím datové schránky fyzické osoby nebo prostřednictvím e-mailu - přihlášku lze podat pouze za podmínky elektronické konverze na kontaktním místě veřejné správy CZECH POINT.

Uchazeč s přiznanými podpůrnými opatřeními, který požaduje, aby toto bylo při přijímací zkoušce zohledněno, je povinen doložit tuto skutečnost příslušnými dokumenty (doporučení školského poradenského zařízení), a to nejpozději do data rozhodného pro odevzdání přihlášky.

talentové zkoušky budou probíhat: I. termín 4. - 5. 1. 2024, II. termín 8. - 9. 1. 2024

Další informace ke studiu vám poskytnou:

Ubytování a stravování pro naše studenty

Přílohy

Ochrana osobních údajů

Hodláte stáhnout a použít formuláře z webu Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, se sídlem Praskova 399/8, Město, 746 01 Opava, která nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy. Podrobné informace o nakládání s osobními údaji naleznete zde