Přijímací řízení na umělecké obory

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 (pro školní rok 2022/2023)

Ředitel Střední školy průmyslové a umělecké, Opava, příspěvkové organizace vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, přijímací řízení, které proběhne ve školním roce 2021/2022, pro uchazeče se zahájením studia ve školním roce 2022/2023.

Výsledky prvního kola přijímacího řízení

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke studiu uměleckých oborů (s talentovou zkouškou) pro školní rok 2022/2023 budou vyvěšeny zde:


Přijímací řízení se vyhlašuje pro následující obory a obsahová zaměření ŠVP:

Podmínky přijetí pro školní rok 2022/2023

Ke studiu uměleckoprůmyslových oborů jsou žáci a uchazeči přijímáni:

podle prospěchu na základní škole a podle výsledků talentové zkoušky

Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, je k přijetí do všech oborů na naší škole nutná lékařská prohlídka.

Dny otevřených dveří

Přihlášky ke studiu

do 30. listopadu 2021 budou předloženy na SŠ

Uchazeč s přiznanými podpůrnými opatřeními, který požaduje, aby toto bylo při přijímací zkoušce zohledněno, je povinen doložit tuto skutečnost příslušnými dokumenty (doporučení školského poradenského zařízení), a to nejpozději do data rozhodného pro odevzdání přihlášky.

talentové zkoušky budou probíhat: I. termín 4. - 5. 1. 2022, II. termín 6. - 7. 1. 2022

Další informace ke studiu vám poskytnou:

Veletrh povolání Opava

Ubytování a stravování pro naše studenty

Přílohy

Ochrana osobních údajů

Hodláte stáhnout a použít formuláře z webu Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, se sídlem Praskova 399/8, Město, 746 01 Opava, která nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy. Podrobné informace o nakládání s osobními údaji naleznete zde