Historie a současnost

Historická budova německého gymnázia

Budova opavské Střední školy průmyslové a umělecké je mnohem starší než instituce, která v ní sídlí od padesátých let dvacátého století. Byla vybudována Slezským zemským úřadem na sklonku šedesátých let devatenáctého století jako německé gymnázium s tradicí slavného humanistického a jezuitského učiliště, jež sídlilo v sousedství dnešního kostela sv. Vojtěcha na Dolním náměstí. Studentem tam tehdy byl například Gregor Mendel, objevitel genetiky, a bylo v něm rovněž založeno roku 1814 nejstarší muzeum v českých zemích, gymnaziální, pozdější Slezské zemské muzeum.

Nové gymnázium bylo vystavěno v tzv. CK (císařskokrálovském) stylu, ve tvaru a hmotě podobné mnoha jiným školním budovám po celé Rakousko – uherské monarchii. Původně se uvažovalo o situování trojkřídlé budovy s odpovídajícím množstvím tříd a učitelských kabinetů frontálně k Zámeckému náměstí, později však byla orientována podél Gymnaziální ulice na bývalém pozemku tehdy ještě stojícího přemyslovského a lichtenštejnského opavského zámku. Na velkorysý vestibul s křížovou klenbou navazují v prvním patře místnosti správy školy (ředitelna, sborovna) a ve druhém patře novoklasicistní aula, kdysi využívána rovněž jako kaple.

Škola zahájila výuku na podzim roku 1870 a existovala až do podzimu 1944, kdy byla těžce poškozena leteckými nálety spojenců. Stala se důležitým místem středoškolské německé vzdělanosti (mj. v ní rok studoval a po roce opustil zakladatel vídeňské secese Joseph Maria Olbrich), ale i nacionalistických nálad ve třicátých letech dvacátého století projevených otevřeně např. angažovaností německých profesorů i studentů ve spolku Volkssport.

Budova školy

Poválečný vývoj - strojní průmyslovka

Teprve po jedenácti letech byla škola zrekonstruována, některé dispozice místností byly pozměněny, dočkala se rovněž jiného řešení střechy a 1. 9. 1955 byla přidělena Vyšší průmyslové škole strojnické v Opavě, právní předchůdkyni dnešní Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě. V roce 1977 byla v zadní části školy slavnostně otevřena tělocvična, v roce 1981 byla ke škole připojena budova bývalé školní družiny, tzv. domeček, kde se nyní nachází učebny IT. V průběhu více jak půlstoletého budování tak vznikl školní areál, který sousedí ve Smetanových sadech se Slezským zemským muzeem a jehož součástí je i vlastní tělocvična a přilehlý objekt laboratoří, určený pro výuku odborných předmětů z oblasti elektrotechniky a informačních technologií. Praktická i odborná příprava probíhá ve školních dílnách na Janské ulici.

 

Současnost ve znamení technických
a uměleckých oborů

V roce 1993 byla škola rozšířena o umělecké obory (průmyslový design, grafický design a tvorba hraček a herních předmětů) a v roce 1997 o obor informační technologie. Tato skladba oborů přetrvává až do současné doby a nabízí inspirativní propojení technického uvažování strojařů a informatiků s kreativním přístupem umělců.

O absolventy všech oborů je zájem, o čemž svědčí opakovaně získané ocenění v projektu Škola doporučená zaměstnavateli v rámci Moravskoslezského kraje. Získané znalosti a dovednosti uplatňují naši studenti nejen v praxi, ale i v navazujícím studiu na vysokých školách různého zaměření. Významných úspěchů dosahují rovněž v regionálních i celostátních soutěžích a svými projekty, realizovanými návrhy nebo výstavami se podílejí na společenském a kulturním životě Opavska.

Postupně se modernizuje vybavení školy, zejména díky projektům podporovaným krajem i Evropskou unií. V posledních letech tak vznikly kupříkladu špičkově vybavené učebny mechatroniky, počítačových sítí nebo robotiky. Škola velmi úzce kooperuje s regionálními firmami v rámci programu Naše škola, ve spolupráci s jazykovou školou Hello umožňuje žákům získání mezinárodních certifikátů z angličtiny a vybraní studenti mohou od roku 2018 absolvovat stáž v Irsku nebo Velké Británii.