Ochrana oznamovatelů

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17. 12. 2021, a v souladu s prováděcím českým právním předpisem zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Každá osoba (oznamovatel), která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněna podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky. Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti.

V souladu s platnou právní úpravou zákona o ochraně oznamovatelů si Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, 746 01 Opava, jakožto povinný subjekt dle zákona vyhradil právo odmítnout přijmout oznámení od oznamovatele, který pro školu nevykonává práci, nebo jinou obdobnou činnost podle uvedeného zákona.

Oblasti působnosti dle směrnice o ochraně oznamovatele

Oznámení se může týkat činnosti, která:

Práva oznamovatele

 1. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření.
 2. Oznamovatel má právo prvotní volby, a to jestli pro podání oznámení využije vnitřní oznamovací systém, externí oznamovací systém, nebo učiní oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty (Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti).
 3. Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
 4. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.
 5. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
 6. Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

Obsah oznámení

Obsahem oznámení je zejména:

Oznamovatel může pro podání oznámení využít zpracovaný vzor oznámení.

Příslušné osoby a způsob podání oznámení

Příslušnými osobami jsou:

 1. Ing. René Černín
 2. Anna Kubná

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

 1. ústně (osobně) v budově Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě na adrese Praskova 399/8, 746 01 Opava, a to po dohodě s příslušnou osobou ve výše uvedeném pořadí. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení (například formou pořízení audiozáznamu);
 2. písemně na sekretariátu Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě, Praskova 399/8, 746 01 Opava. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem "WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT";
  Vzor podání oznámení (formát docx)
  Vzor podání oznámení (formát pdf)
 3. telefonicky: 553 621 580, klapka 117 (Ing. René Černín), 553 621 580 (Anna Kubná);
 4. elektronicky na e‑mailových adresách: cernin@sspu-opava.cz (Ing. René Černín), kubna@sspu-opava.cz (Anna Kubná).