Strojírenství

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ se zaměřením na výpočetní techniku (počet přijímaných žáků – 60)

O absolventy tohoto oboru je trvale velký zájem; naleznou uplatnění v technických profesích, a to nejen ve strojírenských firmách. Pracují na pozicích konstruktérů, technologů, technických pracovníků, kontrolorů, v marketingu i v řízení firem. Díky společnému projektu školy a regionálních zaměstnavatelů řeší studenti zajímavé projekty již během své odborné praxe.

Škola disponuje potřebným technickým vybavením (3D tiskárna, CNC obráběcí stroje …) i software (CAD/CAM) pro plnohodnotnou výuku všech odborných předmětů. Výuka konstruování na počítači probíhá v programech AutoCAD a Autodesk Inventor.

Informační leták o průběhu studia oboru

Průběh studia

Profil absolventů a jejich uplatnění

Žáci se naučí navrhovat, propočítávat a konstruovat součásti a mechanizmy strojů, nástroje, nářadí, přípravky a jiné výrobní pomůcky používané ve strojírenské výrobě, navrhovat při jejich výrobě a opravách postupy práce, volit stroje a zařízení, nářadí, nástroje a výrobní pomůcky a navrhovat prostředky a postupy péče o strojní zařízení.

K těmto činnostem využívají pro efektivní práci i podporu prostředků informačních a komunikačních technologií.

V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů používaných ve strojírenství, v laboratořích získají dovednosti spojené s měřením technických veličin a zkoušením materiálů.

Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

 

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách. Obvykle pokračují ve strojírenských oborech, často však i v oborech dopravy a spojů, informatiky a výpočetní techniky.

Absolventi  se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných technických odvětvích), a to při zajišťování konstrukční (popř. projektové) a technologické části výrobního procesu, při organizaci provozních činností, v obchodně-technických službách apod. V oblasti péče o provozuschopnost strojů, zařízení a dopravních prostředků apod. mohou nalézt uplatnění jak v podnicích strojírenských, tak i v nejrůznějších podnicích nestrojírenských odvětví (např. nestrojírenského průmyslu, energetiky, stavebnictví, dopravy, zemědělství aj.). Mohou se také uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání.

Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi jako strojírenští technici v praxi uplatnit: konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, dispečer, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik investic a engineeringu, technický manažer provozu a další.

Odborné učebny a vybavení

Pro výuku strojařů se používají dvě počítačové učebny se softwarem MS-Office, Autodesk Inventor, AutoCAD a CAM programem HSM.

Ve školních dílnách se používají tyto specializované odborné učebny:

soustružna,
frézárna,
učebna CNC strojů,
učebna kontroly a měření,
zámečnická dílna,
kovárna,
svařovna,
stolárna.

Všechny tyto učebny jsou vybavené stroji a nářadím potřebným pro výuku.

K výuce elektrotechniky a automatizace využíváme učebnu elektrotechniky a mechatroniky, od roku 2018 probíhá odborná výuka rovněž v nové učebně robotiky.

Přečtěte si více

Projekty Výuka pro průmysl 4.0 a Mechatronika

Úspěchy v soutěžích

Studenti strojírenství se pravidelně účastní odborných soutěží a jsou v nich také úspěšní.

Opakovaně patří k nejlepším týmy našich strojařů v zajímavé soutěži ve stavění mostů, kterou pod názvem Bridge Builder Contest pořádá Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. V prosinci 2017 se dokonce týmu z třídy SV3 podařilo obhájit celkové vítězství.

Každoročně se zástupci školy účastní soutěže Autodesk Academia Design. Jedná se o prestižní celostátní klání středoškoláků v dovednostech používání digitálních technologií - 2D kreslení technických výkresů a 3D modelování digitálních modelů za softwarové podpory produktů společnosti Autodesk. V průběhu už více než dvacetileté historie konání této soutěže dosáhli naši strojaři, a to žáci i učitelé, několika pozoruhodných výsledků, mezi nimiž nechyběla i cenná vítězství. V posledním ročníku skončil na třetím místě Kryštof Hřivnáč v kategorii 3D tisk. 

Nejlepší závěrečné projekty maturitního ročníku prezentují jejich autoři v rámci okresních i krajských přehlídek Středoškolské odborné činnosti.

Hezkého výsledku dosáhli v listopadu 2018 týmy strojařů v korespondenční soutěži "Co víš o energetice", která navazuje na besedy Energie - budoucnost lidstva, jež na naší škole probíhají pravidelně už mnoho let. V konkurenci 106 družstev z celé České republiky skončil tým třídy SV2A  na osmém místě.