Grafický design

82-41-M/05 GRAFICKÝ DESIGN (počet přijímaných žáků 12)

Při studiu grafického designu se studenti setkají s klasickými i moderními grafickými technikami. Naučí se formovat svůj osobitý pohled na svět pomocí grafického vyjádření.

V hodinách odborných předmětů se zabývají studiem písma, fotografie, klasických grafických technik, figurální i nefigurální kresby a grafického designu v počítačových programech. Během svého studia si vyzkouší také práci s knižní vazbou, obalovou grafikou, tvorbou marketingových materiálů, návrhy koncepcí instalací, expozic a reklamních kampaní.

Absolventi se uplatňují v grafických studiích, marketingovém průmyslu nebo pokračují ve studiu na renomovaných uměleckých vysokých školách.

​Studium na uměleckých oborech​

Profil absolventů a jejich uplatnění

Těžiště odborné přípravy spočívá v praktické složce. Žáci se nejprve naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), ve kterých tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si rovněž základy písma, postupy zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu a základní grafické výtvarné techniky.

Tyto obecné výtvarné dovednosti dále využívají při samostatném navrhování a realizaci grafického designu široké škály propagačních prostředků a objektů, grafických značek, logotypů, piktogramů, grafické úpravy tiskovin atd. Při tom aplikují poznatky z dějin výtvarné kultury, vývoje a současných trendů propagace a reklamy, uplatňují specifika jejich nositelů (médií) a získané vědomosti a dovednosti z oblasti typografie, technik práce s písmem, tiskových technik a používaných materiálů, strojů a zařízení.

Odborná příprava může být v jednotlivých školách zaměřena buď na užitou grafiku v celé šíři, nebo na určité speciální oblasti grafického designu, např. webdesign, vědecká kresba a ilustrace, aranžérská tvorba, práce související s předtiskovou úpravou, redakční činnost a další. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Absolventi jsou připraveni uplatnit se na základě získané odborné profilace/zaměření v různých oblastech širokého spektra designérských a realizačních činností v rámci propagace a reklamy i knižní kultury. Příslušné činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo např. v grafických studiích, reklamních agenturách, architektonických ateliérech, nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů, PR odděleních firem a institucí, televizních a filmových studiích a v polygrafických firmách.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Obvykle pokračují ve studiu v uměleckých oborech, poměrně často i v oborech pedagogických, teorie umění, někdy i v oborech technických (např. polygrafie).

​Studium na uměleckých oborech​

Návštěva ateliéru

Galerie studentských prací