Průmyslový design

82-41-M/04 PRŮMYSLOVÝ DESIGN (počet přijímaných žáků – 6)

Průmyslový design je obor, ve kterém můžeme měnit věci kolem sebe, zlepšovat je, dělat je krásnějšími a funkčnějšími.

Během studia žáci rozvíjejí své tvůrčí myšlení a kresebný projev, získávají potřebné dovednosti pro tvorbu modelů. Naučí se využívat moderní technologie, například 3D tisk, virtuální 3D modelování a počítačovou vizualizaci. Seznamují se s materiály a znalostmi z oblasti technologie a konstrukce, které jsou nezbytné pro práci designéra.

V reálných projektech navazují žáci spolupráci s klienty a učí se s nimi správně komunikovat. Všeobecnost přípravy umožňuje pokračování ve studiu na vysoké škole nebo uplatnění v designérských či grafických studiích.

​Studium na uměleckých oborech​

Profil absolventů a jejich uplatnění

Průmyslový design - banner

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci se nejprve naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), ve kterých tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si rovněž základy písma a postupy zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu.

Tyto obecné výtvarné dovednosti dále využívají při samostatném navrhování designu různých výrobků. Naučí se při tom uplatňovat vzájemné vztahy konstrukčního řešení výrobku k navrhovanému designu, hlediska ergonomická, technologická a funkční včetně hledisek bezpečnosti práce. Pochopí psychologické působení designu výrobku a význam jeho vizuálního kontaktu s člověkem. Výtvarný návrh převádějí do technických výkresů a kreslené perspektivy. V odborných dílnách pak zhotovují modely příslušných výrobků. Naučí se používat příslušná zařízení, stroje, nástroje, nářadí a pomůcky, tradiční i nové technologické postupy a materiály, rozhodovat o jejich volbě, vhodných kombinacích a technologicky experimentovat.

Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k aplikaci získaných teoretických vědomostí z dějin výtvarné kultury a vývojových trendů v produktovém designu. Průběžně využívají informační technologie a běžně pracují s odpovídajícím programovým vybavením. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Absolventi jsou připraveni uplatnit se v širokém spektru činností v oblasti tvarování produktů průmyslového odvětví. Uplatní se především jako designéři a realizátoři modelů výrobků spotřebního a průmyslového charakteru. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v designérských ateliérech a vývojových pracovištích firem zabývajících se designem, příp. i výrobou produktů různého sortimentu.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Obvykle pokračují ve studiu v uměleckých oborech, poměrně často i v oborech pedagogických, teorie umění, někdy i v oborech technických.

Studium na uměleckých oborech

Návštěva ateliéru

Ukázky studentských prací