Design hraček

82-41-M/08 DESIGN HRAČEK (počet přijímaných žáků – 6)

Design hraček je v celosvětovém měřítku stále žádanějším odvětvím. Tento jedinečný umělecký obor se vyučuje jen v Opavě a v Praze.

Absolventi díky širokému záběru výuky (kresba, modelování, sádrování, dřevoobrábění, šití, fotografování, práce se speciálními počítačovými programy) nacházejí uplatnění například jako kreativci v podnicích, vývojoví a reklamní pracovníci ve firmách či jako výtvarníci v divadlech.

Již během studia žáci pracují na reálných projektech a navazují pracovní kontakty. Mnozí pokračují ve studiu na vysokých školách, kde se dále profilují a rozšiřují své znalosti například v architektuře, restaurování, scénografii, animaci, speciální pedagogice, sochařství, malířství atd.

​Studium na uměleckých oborech​

Profil absolventů a jejich uplatnění

Tvorba hraček - banner

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci se nejprve naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), ve kterých tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si rovněž základy písma a postupy zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu a základy technického zobrazování.

Tyto obecné výtvarné a technické dovednosti dále využívají při samostatné tvorbě originálních návrhů hraček a herních předmětů. Naučí se při tom uplatňovat funkční a výchovná hlediska a požadavky na bezpečnost a zdravotní nezávadnost předmětů. Výtvarný návrh převádějí do technických výkresů. V odborných dílnách pak zhotovují modely a prototypy hraček a realizují výtvarně i technicky náročné návrhy hraček, herního prostředí pro dětská zařízení apod. Naučí se používat příslušná zařízení, stroje, nástroje, nářadí a pomůcky, tradiční i nové technologické postupy a materiály, rozhodovat o jejich volbě, vhodných kombinacích a technologicky experimentovat.

Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k aplikaci získaných teoretických vědomostí z dějin výtvarné kultury a vývojových trendů v oboru. Průběžně využívají informační technologie a běžně pracují s odpovídajícím programovým vybavením. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Absolventi jsou připraveni uplatnit se především jako designéři a realizátoři v ateliérech, dílnách a provozech zabývajících se výrobou hraček a erních předmětů nebo jako osoby samostatně výdělečně činné. Uplatnit se mohou rovněž v rámci technické přípravy výroby a jako vedoucí dílny nebo úseku zahrnujícího danou oblast uměleckořemeslné tvorby a výroby.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, a to zejména v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických a společenskovědních.

Studium na uměleckých oborech

Návštěva ateliéru

Ukázky studentských prací

Realizované projekty