Informace o studiu

Dny otevřených dveří na naší škole

 • Týden otevřených dveří od 8. do 12. 10. 2018 | pro uměleckoprůmyslové obory | od 8:00 do 17:00 hod.
 • Úterý 13. 11. 2018 | pro technické i uměleckoprůmyslové obory | od 14:00 do 17:00 hod.
 • Úterý 15. 1. 2019 | pro technické obory | od 14:00 do 17:00 hod.

Technické obory - denní studium

Uměleckoprůmyslové obory - denní studium


O studiu technických oborů

 • studiem získají absolventi potřebnou kvalifikaci pro výkon povolání technika ve zvoleném oboru,
 • rozsah výuky všeobecně vzdělávacích předmětů je předpokladem i pro další úspěšné vysokoškolské studium,
 • po celou dobu studia je vyučován cizí jazyk (anglický nebo německý),
 • studenti získají i základní ekonomické znalosti (psaní strojem, účetnictví, management).

  Odborné vzdělání oboru strojírenství je zaměřeno:

  • na znalosti a dovednosti z technického kreslení, mechaniky, strojírenské technologie, konstrukce,
  • využití počítačů pro technickou praxi, zpracování textů, databáze, tabulkové kalkulátory, využití Internetu a zejména pro konstruování počítačem - programy CAD, pro tvorbu technologických postupů a řízení CNC strojů - programy CAM.

  Odborné vzdělání oboru informační technologie zahrnuje:

  • všestrannou dovednost práce s uživatelskými programy včetně počítačové grafiky,
  • znalost technického vybavení počítačů, stavbu a správu počítačových sítí,
  • programování, široké využití Internetu i základy tvorby informačních systémů.


O studiu uměleckých oborů

 • hlavním posláním a cílem studia je přirozený rozvoj talentu, který prokazují studenti již při svém přijetí,
 • studium připravuje mladé výtvarníky nejen po stránce umělecké, ale i odborné a řemeslné,
 • úroveň výuky všeobecně vzdělávacích předmětů umožňuje absolventům pokračovat ve vysokoškolském studiu nejen na prestižních uměleckých školách, ale i studiu pedagogických a dalších humanitních oborů,
 • po celou dobu studia je vyučován cizí jazyk, který je i maturitním předmětem.

Odborné vzdělání

  • se opírá o podrobnou znalost dějin výtvarné kultury, které jsou vyučovány po celou dobu studia,
  • samostatnost a řemeslnou zručnost prokazují studenti v závěru každého pololetí zpracováním klauzurních prací,
  • v nižších ročnících je kladen důraz více na teoretickou přípravu, používané technologie ve zvoleném oboru, psychologii umění,
  • ve vyšších ročnících se těžiště přenáší k samostatným návrhům; vlastním návrhem, realizací a obhajobou závěrečné maturitní práce je i studium po odborné stránce ukončeno.