Školská rada

Informace o zřízení školské rady

Na základě usnesení rady kraje č. 18/895 ze dne 13. července 2005 a ve smyslu ustanovení § 167 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla k 1. září 2005 zřízena školská rada školy.

Dne 19. 9. 2017 proběhly volby do nové školské rady.

Členové školské rady

Zástupci zřizovatele jmenováni radou kraje:

 • Ing. Pavel Juříček, Ph.D. - generální ředitel BRANO GROUP a.s., Hradec nad Moravicí.
 • Ing. František Horák - ředitel a jednatel společnosti Prestar, s.r.o., Opava.

Zástupci pedagogických pracovníků školy:

 • Ing. Alena Rolederová - vyučuje odborné předměty technických a uměleckoprůmyslových oborů.
 • Mgr. Marcel Godovský - vyučuje odborné předměty informatických oborů.

Zástupci zletilých žáků a rodičů nezletilých žáků:

 • Kornelie Knappová - zastupuje rodiče žáků.
 • Ing. Petr Holuscha - zastupuje rodiče žáků.

Školská rada

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování;
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny;
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách;
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce;
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu ve školství a dalším orgánům státní zprávy;
 • funkční období členů školské rady je tři roky;
 • školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy.