Technické obory - nabídka studia a informace o přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018 (pro školní rok 2018/2019)

Ředitel Střední školy průmyslové a umělecké, Opava, příspěvkové organizace vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, přijímací řízení, které proběhne ve školním roce 2017/2018, pro uchazeče se zahájením studia ve školním roce 2018/2019.

Přijímací řízení se vyhlašuje pro následující obory a obsahová zaměření ŠVP:

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ se zaměřením na výpočetní techniku (počet přijímaných žáků – 50)

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na počítačové sítě a programování (počet přijímaných žáků – 30)

Podmínky přijetí pro školní rok 2018/2019

Ke studiu technických oborů jsou žáci a uchazeči přijímáni:

 • podle prospěchu na základní škole a podle výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky.

K přijetí do všech oborů na naší škole je nutná lékařská prohlídka uvedená na přihlášce. Pro zdravotní způsobilost uchazeče o studium stačí potvrzení lékaře na tiskopisu přihlášky v kolonce pro to určené. Naše škola nevyžaduje samostatný „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“. Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, však pro uchazeče o přijetí na naše obory nevyžadujeme stanovení zvláštních zdravotních požadavků, jsou zařazeni do kategorie prací I.

Dny otevřených dveří proběhnou:

 • úterý 14. listopadu 2017 od 14:00 do 17:00 hod.
 • úterý 6. února 2018 od 14:00 do 17:00 hod.

Přihlášky ke studiu

 • do 1. 3. 2018 budou předloženy na SŠ
 • Zdravotně znevýhodněný/postižený uchazeč, který požaduje, aby jeho znevýhodnění/postižení bylo při přijímací zkoušce zohledněno, je povinen doložit tuto skutečnost příslušnými dokumenty (rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění nebo posudek školského poradenského zařízení), a to nejpozději do data rozhodného pro odevzdání přihlášky.
 • písemné testy v rámci jednotné zkoušky přijímacího řízení proběhnou ve dvou termínech a to 12. a 16. dubna 2018 (náhradní termín bude 10. a 11. května 2018).

Další informace ke studiu Vám poskytnou:

 • Ing. Alena Rolederová – výchovný poradce
 • Mgr. Zuzana Vildomcová  zástupce ředitele školy pro technické obory
 • Ing. Vítězslav Doleží – ředitel školy

Ubytování a stravování pro naše studenty zajišťujeme:

 • Ubytování – zařízení při SŠT – COP, Kolofíkovo nábřeží 51, Opava 5, tel.: 553 621 808
 • Stravování – školní jídelna Rybí trh 78 Opava, tel.: 553 714 807
  nebo jídelna Mendelova gymnázia tel.: 553 714 569

Příloha: Kritéria stanovená pro přijímání uchazečů ke studiu TO pro školní rok 2017/2018

Příloha: Přihláška ke studiu

Příloha: Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro obor Strojírenství

Příloha: Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro obor Informační technologie

Příloha: Přijímaní do středních škol a konzervatoří (web MŠMT)

Příloha: Vzor odvolání proti nepřijetí na střední školu