Umělecké obory - nabídka studia a informace o přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020


Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019 (pro školní rok 2019/2020)

Ředitel Střední školy průmyslové a umělecké, Opava, příspěvkové organizace vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, přijímací řízení, které proběhne ve školním roce 2018/2019, pro uchazeče se zahájením studia ve školním roce 2019/2020.

Přijímací řízení se vyhlašuje pro následující obory a obsahová zaměření ŠVP:

82-41-M/04 PRŮMYSLOVÝ DESIGN (počet přijímaných žáků – 6)

82-41-M/08 TVORBA HRAČEK A HERNÍCH PŘEDMĚTŮ (počet přijímaných žáků – 6)

82-41-M/05 GRAFICKÝ DESIGN (počet přijímaných žáků – 12)

Podmínky přijetí pro školní rok 2019/2020

Ke studiu uměleckoprůmyslových oborů jsou žáci a uchazeči přijímáni:

 • podle prospěchu na základní škole a podle výsledků talentové zkoušky

Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, je k přijetí do všech oborů na naší škole nutná lékařská prohlídka.

Přihlášky ke studiu

 • do 30. 11. 2018 budou předloženy na SŠ
 • Uchazeč s přiznanými podpůrnými opatřeními, který požaduje, aby toto bylo při přijímací zkoušce zohledněno, je povinen doložit tuto skutečnost příslušnými dokumenty (doporučení školského poradenského zařízení), a to nejpozději do data rozhodného pro odevzdání přihlášky.
 • talentové zkoušky budou probíhat: I. termín 7. - 8. 1. 2019, II. termín 9. - 10. 1. 2019

Další informace ke studiu vám poskytnou:

 • Ing. Alena Rolederová – výchovný poradce
 • ak. mal. Lubomír Anlauf zástupce ředitele školy pro umělecké obory
 • Ing. Vítězslav Doleží – ředitel školy

Ubytování a stravování pro naše studenty zajišťujeme:

 • Ubytování – zařízení při SŠT – COP, Kolofíkovo nábřeží 51, Opava 5, tel.: 553 621 808
 • Stravování – školní jídelna Rybí trh 78 Opava, tel.: 553 714 807
  nebo jídelna Mendelova gymnázia tel.: 553 714 569

Příloha: Kritéria stanovená pro přijímání uchazečů ke studiu uměleckých oborů (PDF)

Příloha: Přihláška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou (soubor XLS)

Příloha: Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro obor 82-41-M/04 Průmyslový design

Příloha: Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro obor 82-41-M/05 Grafický design

Příloha: Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro obor 82-41-M/08 Tvorba hraček a herních předmětů

Příloha: Přijímaní do středních škol a konzervatoří (web MŠMT)

Příloha: Vzor odvolání proti nepřijetí na střední školu

Ochrana osobních údajů:

Hodláte stáhnout a použít formuláře z webu Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, se sídlem Praskova 399/8, Město, 746 01 Opava, která nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy. Podrobné informace o nakládání s osobními údaji naleznete zde